Emily in Paris è l’incubo di ogni Social Media Manager